پادکست های حل مسئله

اپیزود 1 - معرفی حل مسئله

اپیزود 2 - اول بازار بوده یا بازاریابی؟